Gebruikersvoorwaarden

Deze voorwaarden vormen één geheel met de Privacy Statement.


Definities

 • ARTIKEL 1 - Dienstverlening
 • ARTIKEL 2 – Beschikbaarheiddienstverlening
 • ARTIKEL 3 - Gedrag van Consumenten
 • ARTIKEL 4 - Klachten over Deelnemers; misleiding
 • ARTIKEL 5 - Bescherming persoonsgegevens
 • ARTIKEL 6 - Aansprakelijkheid
 • ARTIKEL 7 - Opzegging Consument
 • ARTIKEL 8 - Klachtenregeling
 • ARTIKEL 9 - Aanvullende bepalingen en wijzigingen

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Datingsite: de onderneming die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met de Datingsite.
 • Deelnemers: de andere Consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met de Datingsite.
 • Website: het online platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
 • Lidmaatschap: de overeenkomst tussen de Datingsite en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
 • Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van de Datingsite met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens [link].

ARTIKEL 1 - DIENSTVERLENING

 1. De dienstverlening van CosmoDating bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door CosmoDating vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. De Datingsite geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren.
 2. CosmoDating geeft geen garantie op succes of op een relatie.
 3. CosmoDating is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.
 4. CosmoDating kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van CosmoDarting af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
 5. CosmoDating steld de volgende aanvullende eisen: - Minimale leeftijd minimaal 18 jaar. [Aanvullende eisen per Datingsite]
 6. De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. CosmoDating informeert de Consument vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.
 7. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag (Credits) per handeling of een combinatie hiervan. CosmoDating geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
 8. CosmoDating kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen. 9.De Datingsite is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

ARTIKEL 2 – BESCHIKBAARHEID DIENSTVERLENING

 1. CosmoDating spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. CosmoDatings kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
 2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal CosmoDating dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

ARTIKEL 3 - GEDRAG VAN CONSUMENTEN

 1. Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
  • bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar CosmoDating;
  • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
  • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 2. Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:
  • onwaarheden in het profiel te vermelden;
  • gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
  • meerdere profielen per persoon in te vullen;
  • commerciële informatie te verspreiden;
  • schade of hinder aan andere Deelnemers of CosmoDatingsite toe te brengen;
  • racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
  • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
  • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.
  • Consumenten aanzet tot het gebruik van andere dating sites.
  • Consumenten te willen over halen zaken te kopen of verkopen.
 3. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan CosmoDating het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. CosmoDating stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
 4. De Consument accepteert dat CosmoDating als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

ARTIKEL 4 - KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING

 1. Als CosmoDating een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. CosmoDating spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 2. CosmoDating spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Datingsite. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

ARTIKEL 5 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. Op het gebruik van CosmoDating zijn de Privacyvoorwaarden van de Datingsite van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. CosmoDating houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
 2. Als er bij CosmoDating een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is CosmoDating gerechtigd om kennis te nemen van de via de Datingsite tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. CosmoDating werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. CosmoDating is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de Datingsite.
 2. De Consument is tegenover CosmoDating aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.

ARTIKEL 7 - OPZEGGING CONSUMENT

 1. Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, met inachtneming van de voorwaarden. Na afloop van deze periode kan het Lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd. CosmoDating wijst de Consument bij het aangaan van het Lidmaatschap nadrukkelijk op deze mogelijkheid van stilzwijgende verlenging.
 2. Het betaalde Lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode te allen tijde met onmiddellijke ingang.
 3. Het (betaalde) Lidmaatschap kan opgezegd worden via admin@cosmodating.be onder vermelding van Lidmaatschapsnummer. De Consument ontvangt op het bij CosmoDating bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.
 4. Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert de Datingsite op verzoek van de Consument te allen tijde het profiel van de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Consument.
 5. De Consument heeft tot 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6 van de voorwaarden. Als de Consument hiervan gebruik maakt, maar de Consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van de Datingsite, dan is de Datingsite gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor de periode van 1 maand. CosmoDating vraagt de Consument nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Consument hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de consument toch herroept. Bij gebruik van het herroepingsrecht wordt een bedrag in rekening gebracht van 2% per gebruiksdag en 10% per contacthandeling berekend op het abonnementsgeld van 1 maand. Het herroepingsdocument kan u hier downloaden.

ARTIKEL 8 - KLACHTENREGELING

CosmoDating zal binnen 5 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.